Załączniki

Wydawca może załączyć do każdego produktu dowolną liczbę plików, w tym ten najważniejszy -- okładkę. Każdy plik jest reprezentowany przez strukturę w tagu SupportingResource. ResourceContentType wskazuje na rodzaj załącznika:

Wartość Opis
01
(FRONT_COVER)
okładka (przód)
02
(BACK_COVER)
okładka (tył)
03
(FRONT_COVER_3D)
okładka 3D
11
(AUTHOR_INTERVIEW)
wywiad z autorem
13
(AUTHOR_READING)
fragment książki czytany przez autora
15
(SAMPLE_CONTENT)
fragment książki
17
(REVIEW)
recenzja
24
(PRESS_RELEASE)
mediapack
29
(FULL_COVER)
okładka w dużej rozdzielczości (CMYK)
16
(WIDGET)
interaktywny podgląd produktu
46
(RULES_OR_INSTRUCTIONS)
zasady lub instrukcje gry

Większość załączników jest w postaci pliku do ściągnięcia, jedynie podglądy są w postaci skryptu do instalacji na stronie (ResourceForm):

Wartość Opis
02
(DOWNLOADABLE_FILE)
plik do pobrania
03
(EMBEDDABLE_APPLICATION)
skrypt do zintegrowania ze stroną internetową

Proszę za każdym razem tworzyć kopię pliku na swoim serwerze, hotlinking jest niedozwolony. Po każdej zmianie pliku zostaje wygenerowany nowy link do pliku (ResourceLink), zmieniona też zostanie data ostatniej aktualizacji (ContentDateRole = 17, Date w formacie YYYYMMDDTHHMM)

<Product>
 <CollateralDetail>
  <SupportingResource sourcename="resourceid:667" datestamp="20111201T1805">
   <ResourceContentType>01</ResourceContentType> <!-- okładka (przód) -->
   <ContentAudience>00</ContentAudience> <!-- brak ograniczeń -->
   <ResourceMode>03</ResourceMode> <!-- obrazek -->
   <ResourceVersion>
    <ResourceForm>02</ResourceForm> <!-- plik do pobrania -->
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>06</ResourceVersionFeatureType> <!-- wartość hasha md5 -->
     <FeatureValue>334171c466f5cb8d05485c830d7793fb</FeatureValue>
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>07</ResourceVersionFeatureType> <!-- rozmiar w bajtach -->
     <FeatureValue>465887</FeatureValue>
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceLink>http://elibri.com.pl/sciezka/do/pliku.png</ResourceLink>
    <ContentDate>
     <ContentDateRole>17</ContentDateRole> <!-- zawsze: data ostatniej aktualizacji -->
     <Date dateformat="13">20111201T1805Z</Date>
    </ContentDate>
   </ResourceVersion>
  </SupportingResource>
  <SupportingResource sourcename="resourceid:668" datestamp="20111201T1809">
   <ResourceContentType>15</ResourceContentType> <!-- fragment książki -->
   <ContentAudience>00</ContentAudience> <!-- brak ograniczeń -->
   <ResourceMode>04</ResourceMode> <!-- tekst -->
   <ResourceVersion>
    <ResourceForm>02</ResourceForm> <!-- plik do pobrania -->
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>06</ResourceVersionFeatureType> <!-- wartość hasha md5 -->
     <FeatureValue>334171c466f5cb8d05485c830d7793fb</FeatureValue>
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>07</ResourceVersionFeatureType> <!-- rozmiar w bajtach -->
     <FeatureValue>356887</FeatureValue>
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceLink>http://elibri.com.pl/sciezka/do/pliku.pdf</ResourceLink>
    <ContentDate>
     <ContentDateRole>17</ContentDateRole> <!-- zawsze: data ostatniej aktualizacji -->
     <Date dateformat="13">20111201T1809Z</Date>
    </ContentDate>
   </ResourceVersion>
  </SupportingResource>
  <SupportingResource>
   <ResourceContentType>16</ResourceContentType> <!-- interaktywny podgląd produktu -->
   <ContentAudience>00</ContentAudience> <!-- brak ograniczeń -->
   <ResourceMode>04</ResourceMode> <!-- tekst -->
   <ResourceVersion>
    <ResourceForm>03</ResourceForm> <!-- skrypt do zintegrowania ze stroną internetową -->
    <ResourceLink>
     https://p.elibri.com.pl/book.js?record_reference=1ae4dce3e24e9c874089
    </ResourceLink>
    <ContentDate>
     <ContentDateRole>17</ContentDateRole> <!-- zawsze: data ostatniej aktualizacji -->
     <Date dateformat="13">20111201T1809Z</Date>
    </ContentDate>
   </ResourceVersion>
  </SupportingResource>
 </CollateralDetail>
</Product>

ResourceMode nie ma większego znaczenia, wskazuje na rodzaj reprezentacji informacji:

Wartość Opis
02
(AUDIO)
audio
03
(IMAGE)
obrazek
04
(TEXT)
tekst
06
(MULTI_MODE)
plik zip

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl