Powiązanie produkty

System elibri pozwala na powiązanie rekordów o identycznej treści (np. e-book, książka drukowana oraz audiobook). Powiązanie rekordy są identyfikowane za pomocą ich rekord reference. Oto przykład:

<Product>
 <RelatedMaterial>
  <RelatedProduct>
   <ProductRelationCode>24</ProductRelationCode> <!-- zawsze: ta sama książka w innym wydaniu albo innej formie fizycznej -->
   <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>01</ProductIDType> <!-- wewnętrzny identyfikator -->
    <IDTypeName>elibri</IDTypeName>
    <IDValue>c486ef9c55659d3e123b</IDValue>
   </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 </RelatedMaterial>
</Product>

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl