Nasze usługi

Skład e-booków

Autorski program do składu e-booków Zecer pozwala w łatwy sposób konwertować graficzny skład książek do formatów ePub, Mobi, PDF. Składamy około 400 e-booków rocznie, co sytuuje nas wśród liderów na rynku. Nasze książki elektroniczne słyną z braku błędów redakcyjnych. Ogromną wagę przykładamy do poprawności formy i treści tekstu poddawanego konwersji.

Dzięki Zecerowi masz pewność, że twój e-book:

 • nie ma błędów w składzie
 • przeszedł przez nasz autorski moduł sprawdzania pisowni
 • został złożony na czas
 • jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami
 • obsługuje wszystkie popularne formaty
 • ma poprawną strukturę kodu

W ramach programu „Opracowanie nowego projektu wzorniczego dla usługi tworzenia i udostępniania e-booków w formacie odpowiednim dla osób z niepełnosprawnościami” Zecer przeszedł głębokie modyfikacje. Jego nowa wersja umożliwia tworzenie i udostępnianie ebooków w formacie zgodnym ze standardem dostępności.

Co się zmieniło?

Oprócz nowego layoutu i zwiększenia ergonomii użytkowania, które są widoczne od razu po zalogowaniu, największą zmianą jest zmiana formatu generowanych ebooków z ePUB2 na ePUB3, który jest w pełni zgodny ze standardami dostępności HTML5, WCAG i (WAI-ARIA). I umożliwia:

 • lepszą strukturyzację, grupowanie i nawigację w treści (Umożliwiono zaawansowaną i czytelniejszą nawigację dokumentu, opierając się na zawartym w HTML5 znaczniku <nav>. Zastępuje on tym samym przestarzały już, a wcześniej obecny w ePUB 2 plik NCX.)
 • lepsze definiowanie typu treści – dodano nowe atrybuty właściwości dokumentu, które pozwalają na dodanie nowych atrybutów, definiujących obecne w pakiecie zasoby.
 • bardziej elastyczne możliwości edytowania wyglądu e-booka – zawarto znaczniki stylów CSS, umożliwiające tworzenie niestandardowych i w pełni konfigurowalnych trybów wyświetlania treści
 • obsługę HTML5 ze wsparciem XMLa – umożliwia używanie bardziej szczegółowych znaczników semantycznych. Dodatkowy atrybut EPUB:type dokładnie określa charakter znaczników strukturalnych, zgodny z semantyką generowanej publikacji (EPUB 2 wspierał XHTML 1.1 DAISY XML).
 • zmianę tekstu na mowę (text-to-speech) – wprowadzono możliwość implementacji funkcji zmiany tekstu na mowę, stosując atrybuty SSML (Speech Synthesis Markup Language).

Dodatkowo w nowym Zecerze została wprowadzona możliwość opisywania dostępności. Wprowadzono następujące pola metadanych:

 • schema:accessibilitySummary (tekstowe podsumowanie informacji o dostępności książki)
 • schema:accessModeSufficient (jakiego rodzaju treści musi czytelnik być w stanie konsumować, aby w pełni zrozumieć treści wyrażone w książce)
 • schema:accessibilityFeature (jakie ułatwienia dostępu zawiera książka? Na ogół są to opisy alternatywne dla ilustracji oraz ustrukturyzowany spis treści)
 • schema:accessibilityHazard (czy książka zawiera elementy, które mogą być niebezpieczne dla niektórych użytkowników? Niebezpieczne mogą być na przykład rozbłyskające elementy video, czy nagłe, głośne dźwięki o niejasnym powodzeniu).

W celu zwiększenia możliwości wykorzystania Zecera zostały dodane funkcje wsparcia dla procesu edytorskiego oraz została uproszczona obsługa zgłaszania uwag do e-booka. Teraz każda książka może zostać oznaczona jednym ze statusów: nowe zlecenie, w trakcie konwersji, w oczekiwaniu na akceptację, zamknięte. Oprócz tego każdy użytkownik w obrębie wydawnictwa może mieć różne uprawnienia, takie jak: odczyt książek, edycja książek, możliwość eksportu książki, zarządzanie użytkownikami wydawnictwa.

Zgodność ze standardami.

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami oznacza, zgodność ze standardem WCAG 2.0 a także realizację „Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Co umożliwia nowy Zecer?
Publikacje złożone w nowym Zecerze wyróżnia atrakcyjny wizualnie, ergonomiczny i intuicyjny design. W praktyce treść publikacji złożonej w Zecerze jest bardziej czytelna dla osób z niepełnosprawnościami. Np. w takich przypadkach, gdy znacząca jest forma prezentacji tekstu, łatwiej zaznaczyć, że dany fragment jest np. mottem albo podtytułem.
Cechy ePUB3 w zakresie strukturyzowania, grupowania i definiowania treści wpływają na kolejną ważną dla osób z niepełnosprawnościami właściwość tego formatu, jaką jest możliwość elastycznego dopasowania formatu e-booka do specjalnych potrzeb. ePUB 3 jest na to otwarty. Oznacza to możliwość definiowania i elastycznych zmian w zakresie np. wielkości i rodzaju czcionki, odstępów, marginesów, rozmiarów ramek, itp. Cecha ta ma duże znaczenie dla osób niedowidzących, osób z osłabionym wzrokiem i osób starszych.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl