Nasze usługi

Skład e-booków

Autorski program do składu e-booków Zecer pozwala w łatwy sposób konwertować graficzny skład książek do formatów ePub, Mobi, PDF. Udostępniamy go wydawcom i szkolimy ze składu. Składamy około 400 e-booków rocznie, co sytuuje nas wśród liderów na rynku. Nasze książki elektroniczne słyną z braku błędów redakcyjnych. Ogromną wagę przykładamy do poprawności formy i treści tekstu poddawanego konwersji.

Dzięki Zecerowi masz pewność, że twój e-book:

  • nie ma błędów w składzie
  • przeszedł przez nasz autorski moduł sprawdzania pisowni
  • został złożony na czas
  • jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami
  • obsługuje wszystkie popularne formaty
  • ma poprawną strukturę kodu

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl