Nasze usługi

Kategoryzacja Thema

W Systemie Metadanych Elibri wdrożyliśmy najnowszą, polskojęzyczną wersję Themy. Thema to powszechna na świecie, udostępniana na bezpłatnej licencji klasyfikacja tematyczna przygotowana pod kątem rynku książek. Korzystają z niej wydawcy ze wszystkich krajów Europy Zachodniej, wprowadził ją także europejski Amazon. Zalogowani w Systemie Metadanych eLibri użytkownicy widzą strukturę Themy i w intuicyjny sposób dodają pasujące kategorie. Każdą książkę można przypisać do maksimum siedmiu kategorii tematycznych, spośród setek uporządkowanych, łatwych do znalezienia możliwości. Doprecyzowanie opisu umożliwiają kwalifikatory, którymi możesz dookreślić np. grupę docelową lub czas i miejsce związane z treścią książki. Jeżeli dobrze opiszemy książkę to łatwo potem trafimy do tych odbiorców, którzy szukają książek o Czechach albo interesują się XVII wiecznym uzbrojeniem lub też identyfikują się z jakąś konkretną grupą lub społecznością.

Thema jest szansą dla dystrybutorów, gdyż pozwala na:

  • stosowanie jednej, spójnej, prostej i jednocześnie rozbudowanej kategoryzacji
  • szybkie określenie o czym jest książka i dotarcie do odbiorcy
  • wymianę informacji w obiegu międzynarodowym
  • stworzenie systemu poleceń opartego na tematach.

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o Themie zaglądaj na naszego bloga lub wejdź na stronę Editeura

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl