Wprowadzenie do formatu ONIX

System elibri wykorzystuje podzbiór formatu ONIX for Books 3.0. Jest to standard używany na wielu rynkach w Europie i na świecie. Opiekuje się nim EDItEUR, którego elibri jest członkiem.

Niejsza dokumentacja opisuje w szczegółach z jakich elementów ONIX-a korzysta elibri.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl