Nasze usługi

Dostępność

W ramach programu „Opracowanie nowego projektu wzorniczego dla usługi tworzenia i udostępniania e-booków w formacie odpowiednim dla osób z niepełnosprawnościami” stworzyliśmy i udostępniamy publicznie nową usługę, która świadczona jest z użyciem innowacyjnych narzędzi.

Po pierwsze, Zecer – nasz autorski program do składu książek, edytor e-booków – który przeszedł spore modyfikacje. Jego nowa wersja umożliwia tworzenie i udostępnianie ebooków w formacie zgodnym ze standardem dostępności.

Po drugie, zbudowany zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 czytnik Elibri Reader, który działa w przeglądarkach internetowych oraz na platformach mobilnych.

Możecie go bezpłatnie i wypróbować tu: https://reader.elibri.com.pl/

Po trzecie, Druk na życzenie w Elibri. Uruchomiliśmy dla wydawców usługę, dzięki której jest możliwy prosty i szybki skład publikacji przygotowywany w formacie PDF.

Cały projekt zakładał otwarcie usług firmy Elibri na użytkowników ze specjalnym potrzebami. Oprócz aspektu społecznego i myślenia w zgodzie z projektowaniem uniwersalnym, włączającym, użytecznym dla wszystkich, mieliśmy na uwadze komercyjny aspekt tego przedsięwzięcia. Jesteśmy przekonani, że rynek w Polsce dzięki otwarciu na potrzeby osób ze szczególnymi wymaganiami może tylko zyskać, np. poprzez dotarcie do nowych kręgów odbiorców.

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Elibri Reader, czyli nasz prosty czytnik ebooków.

Elibri Reader to aplikacja do czytania e-booków w formacie ePUB3, z którego można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz w przeglądarkach internetowych. Aplikacja jest narzędziem udostępnianym nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym. Podstawowymi celami przyświecającymi nam przy projektowaniu czytnika były łatwość, intuicyjność i ergonomia użytkowania.

Projekt Czytnik e-booków Elibri został realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój; oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Dostępność Plus poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Czytnik spełnia następujące wymagania dotyczące dostępności:

  • realizuje wymogi WCAG 2.1 na najwyższym, możliwym do zastosowania poziomie
  • uwzględnia wersje desktopową i mobilną, umożliwia wygodną pracę na różnego rodzaju urządzeniach
  • uwzględnia standardy i rozwiązania znane z dobrych praktyk związanych z formatami EPUB3 i dostępnością e-booków
  • implementuje technologię HTML5 i WAI-ARIA dla ułatwienia nawigacji po stronie internetowej
  • został zrealizowany we współpracy z użytkownikami końcowymi
  • współpracuje z urządzeniami i programami wspomagającymi

Celem, który przyświecał powstawaniu czytnika było zniwelowanie ograniczeń w dostępie do tytułów nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale także osób mniej zaawansowanych cyfrowo.

Nowy Zecer pozwala złożyć dostępne ebooki.
Firma Elibri w ramach projektu „Opracowanie nowego projektu wzorniczego dla usługi tworzenia i udostępniania e-booków w formacie odpowiednim dla osób z niepełnosprawnościami” stworzyła nową wersję narzędzia do składu książek elektronicznych Zecer, dzięki czemu usługa składu e-booków daje nowe możliwości tworzenia i udostępniania e-booków dostępnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na zmiany w Zecerze?
Na polskim rynku książki brak jest danych statystycznych dotyczących e-booków. Nie wiemy, ile publikacji papierowych jest wydawanych w alternatywnej wersji elektronicznej. Analizując rynek, można stwierdzić, że znaczna większość pozycji bestsellerowych ma także swoje wydanie cyfrowe. Przykładowo ponad 90 procent publikacji z plebiscytu „Książka roku” na portalu lubimyczytac.pl ma swoje wersje cyfrowe. Znaczenie książki elektronicznej – e-booka dla zaspokajania potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest ogromne. Warto tu zacytować Grzegorza Złotowicza, tyloinformatyka „O ile dla przeciętnego użytkownika kultury i technologii e-book jest swego rodzaju gadżetem i wygodniejszą lub poręczniejszą alternatywą dla wersji papierowej, to dla niewidomych książka w wersji elektronicznej będzie najczęściej jedyną dostępną wersją, więc możliwość dostępu do tekstu na różnych urządzeniach mobilnych tym bardziej zyskuje na znaczeniu. Przy użyciu prawidłowych technologii na etapie przygotowania książki może być ona tak samo dostępna dla niewidomych, jak dla użytkowników widzących już w chwili ukazania się na rynku”. Dla nas jako dla firmy ważna jest idea projektowania włączającego, ale także komercyjny aspekt takich działań. Jesteśmy przekonani, że dzięki zmianom w Zecerze docieramy do nowych odbiorców i dostarczamy lepszą, bardziej konkurencyjną usługę.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj o składzie e-booków.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl