Nasze usługi

Przechowywanie plików

Stwórz swoje uporządkowane archiwum. Dzięki bezpiecznej przestrzeni na serwerze Elibri:

  • zarchiwizujesz e-booki
  • pliki master udostępnisz przez API
  • zachowasz dokumenty wyjściowe
  • będziesz mieć łatwy dostęp do materiałów promocyjnych, recenzji, zdjęć
  • oszczędzisz miejsce na serwerze

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl