Wprowadzenie

Elibri oferuje platformę technologiczną, która pozwala sprzedawać zwatermarkowane ebooki i audiobooki na stronach wydawców i dystrybutorów.

Po zakupieniu pliku książki przez klienta w sklepie, jego oprogramowanie automatycznie łączy się z serwerem Elibri, żeby zgłosić transakcję i zażądać zwatermarkowanego pliku. Elibri przygotowuje plik (co trwa od 30 do 60 sekund), i przekazuje go do sklepu, w którym klient kupił książkę. Klient nie jest świadomy tej operacji, nie opuszcza też sklepu ani na chwilę.

Jednocześnie Elibri rejestruje transakcje i udostępnia zarówno sklepowi, jak i wydawcy, statystyki sprzedaży, które są podstawą do wzajemnych rozliczeń.

Warunkiem korzystania z tej usługi jest podpisanie przez sklep umowy z wydawcą na sprzedaż jego plików.

Dla każdej transakcji dostarczamy Państwu unikalne linki umożliwiające pobranie plików. Dostarczane linki mogą być bezpośrednio przekazane kupującym, będą działały bezterminowo. Pliki są serwowane z domeny pobierz.elibri.com.pl.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl