Książki elektroniczne

Do systemy elibri są dodawane zarówno e-booki, jak i audiobooki. W przypadku e-booka podawane są formaty, w jakich książka jest dostępna:

<Product>
 <DescriptiveDetail>
  <ProductForm>EA</ProductForm> <!-- e-book -->
  <ProductFormDetail>E101</ProductFormDetail> <!-- EPUB -->
  <ProductFormDetail>E127</ProductFormDetail> <!-- Mobipocket -->
 </DescriptiveDetail>
</Product>

ProductFormDetail zawiera format w jakim rozprowadzany jest e-book. Aktualnie może przyjąć wartości takie jak (wartość A103 jest używana przy informacji o fragmentach, patrz niżej):

Wartość Opis
E101
(EPUB)
EPUB
E107
(PDF)
PDF
E127
(MOBIPOCKET)
Mobipocket
A103
(MP3)
MP3

W przypadku audiobooka nie ma potrzeby dodatkowej informacji o formacie, są to zawsze pliki mp3 spakowane z jeden plik zip:

<Product>
 <DescriptiveDetail>
  <ProductForm>AJ</ProductForm> <!-- audiobook w formie pliku -->
 </DescriptiveDetail>
</Product>

Wydawnictwa mogą podać również datę, po której e-book czy audiobook cyfrowy automatycznie zostaną wycofane ze sprzedaży. Używana jest do tego, podobnie jak to podania daty premiery, struktura w PublishingDate. PublishingDateRole może przyjmować wartości:

Wartość Opis
01
(PUBLICATION_DATE)
data publikacji
13
(OUT_OF_PRINT_DATE)
data, po której książka zostanie wycofana z rynku
<Product>
 <PublishingDetail>
  <PublishingDate>
   <PublishingDateRole>01</PublishingDateRole> <!-- data publikacji -->
   <Date dateformat="00">20210307</Date>
  </PublishingDate>
  <PublishingDate>
   <PublishingDateRole>13</PublishingDateRole> <!-- data, po której książka zostanie wycofana z rynku -->
   <Date dateformat="00">20340307</Date>
  </PublishingDate>
 </PublishingDetail>
</Product>

Fragmenty książek cyfrowych

W przypadku e-booków i audiobooków dołączana jest również informacja o plikach towarzyszących książce (jeśli tylko zostaną wgrane przez wydawcę). Fragmenty książki są reprezentowane identycznie jak załączniki, przy czym ResourceContentType ma wartość 15 (fragment publikacji), a linki do poszczególnych formatów są umieszczone w ResourceVersion. W ResourceLink jest bezpośredni link do pliku, a wartości w ResourceVersionFeature oraz ContentDate pozwalają sprawdzić, czy posiadają Państwo u siebie aktualną wersję pliku. Proszę nie linkować bezpośrednio do serwera elibri.

<Product>
 <CollateralDetail>
  <SupportingResource>
   <ResourceContentType>15</ResourceContentType> <!-- fragment książki -->
   <ContentAudience>00</ContentAudience> <!-- brak ograniczeń -->
   <ResourceMode>04</ResourceMode> <!-- tekst -->
   <ResourceVersion>
    <ResourceForm>02</ResourceForm> <!-- plik do pobrania -->
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>01</ResourceVersionFeatureType> <!-- format pliku -->
     <FeatureValue>E101</FeatureValue> <!-- EPUB -->
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>06</ResourceVersionFeatureType> <!-- wartość hasha md5 -->
     <FeatureValue>4b145ff46636b06f49225abdab70927f</FeatureValue>
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>07</ResourceVersionFeatureType> <!-- rozmiar w bajtach -->
     <FeatureValue>2100230</FeatureValue>
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceLink>
     https://www.elibri.com.pl/excerpt/767/fragment.epub
    </ResourceLink>
    <ContentDate>
     <ContentDateRole>17</ContentDateRole> <!-- zawsze: data ostatniej aktualizacji -->
     <Date dateformat="13">20121230T1518Z</Date>
    </ContentDate>
   </ResourceVersion>
   <ResourceVersion>
    <ResourceForm>02</ResourceForm> <!-- plik do pobrania -->
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>01</ResourceVersionFeatureType> <!-- format pliku -->
     <FeatureValue>E127</FeatureValue> <!-- Mobipocket -->
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>06</ResourceVersionFeatureType> <!-- wartość hasha md5 -->
     <FeatureValue>6f534ab6ab573845bb7ab221192aa86a</FeatureValue>
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>07</ResourceVersionFeatureType> <!-- rozmiar w bajtach -->
     <FeatureValue>2101254</FeatureValue>
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceLink>
     https://www.elibri.com.pl/excerpt/768/fragment.mobi
    </ResourceLink>
    <ContentDate>
     <ContentDateRole>17</ContentDateRole> <!-- zawsze: data ostatniej aktualizacji -->
     <Date dateformat="13">20121230T1516Z</Date>
    </ContentDate>
   </ResourceVersion>
  </SupportingResource>
 </CollateralDetail>
</Product>

ResourceVersionFeatureType może przyjmować wartości:

Wartość Opis
01
(FILE_FORMAT)
format pliku
06
(MD5_HASH_VALUE)
wartość hasha md5
07
(SIZE_IN_BYTES)
rozmiar w bajtach

Informacja o masterach

W opisie produktu można również znaleźć informację, czy wydawca wgrał do kartoteki produktu tzw. pliki master, a więc pliki, które będą sprzedawane (po zwatermarkowaniu). Przy każdym pliku jest podana jego suma kontrolna md5 oraz data wgrania pliku.

<Product>
 <CollateralDetail>
 </CollateralDetail>
 <ProductionDetail>
  <ProductionManifest>
   <BodyManifest>
    <BodyResource>
     <SequenceNumber>1</SequenceNumber>
     <ResourceIdentifier>
      <ResourceIDType>01</ResourceIDType> <!-- zawsze: wewnętrzny identyfikator -->
      <IDTypeName>elibri internal numerical ID</IDTypeName>
      <IDValue>765</IDValue>
     </ResourceIdentifier>
     <ResourceFileFeature>
      <ResourceFileFeatureType>07</ResourceFileFeatureType> <!-- dokładny rozmiar pliku -->
      <ResourceFileFeatureValue>4197382</ResourceFileFeatureValue>
     </ResourceFileFeature>
     <ResourceFileFeature>
      <ResourceFileFeatureType>06</ResourceFileFeatureType> <!-- md5 -->
      <ResourceFileFeatureValue>e9353ce40eaa677f8c5d666c2f8bbb3f</ResourceFileFeatureValue>
     </ResourceFileFeature>
     <ResourceFileLink>ebook.epub</ResourceFileLink>
     <ResourceFileDate>
      <ResourceFileDateRole>17</ResourceFileDateRole> <!-- zawsze: data ostatniej aktualizacji -->
      <Date dateformat="13">20121230T1518Z</Date>
     </ResourceFileDate>
    </BodyResource>
    <BodyResource>
     <SequenceNumber>2</SequenceNumber>
     <ResourceIdentifier>
      <ResourceIDType>01</ResourceIDType> <!-- zawsze: wewnętrzny identyfikator -->
      <IDTypeName>elibri internal numerical ID</IDTypeName>
      <IDValue>766</IDValue>
     </ResourceIdentifier>
     <ResourceFileFeature>
      <ResourceFileFeatureType>07</ResourceFileFeatureType> <!-- dokładny rozmiar pliku -->
      <ResourceFileFeatureValue>5246982</ResourceFileFeatureValue>
     </ResourceFileFeature>
     <ResourceFileFeature>
      <ResourceFileFeatureType>06</ResourceFileFeatureType> <!-- md5 -->
      <ResourceFileFeatureValue>d2c75a26973a1888f241125717b166cf</ResourceFileFeatureValue>
     </ResourceFileFeature>
     <ResourceFileLink>ebook.mobi</ResourceFileLink>
     <ResourceFileDate>
      <ResourceFileDateRole>17</ResourceFileDateRole> <!-- zawsze: data ostatniej aktualizacji -->
      <Date dateformat="13">20121230T1516Z</Date>
     </ResourceFileDate>
    </BodyResource>
   </BodyManifest>
  </ProductionManifest>
 </ProductionDetail>
</Product>

ResourceFileFeatureType może przyjmować wartości:

Wartość Opis
06
(MD5)
md5
07
(EXACT_FILE_SIZE)
dokładny rozmiar pliku

E-prasa

Prasa w wydaniu elektronicznym ma identyczny format, jak e-book, z dwoma wyjątkami: wydanie prasy ma numer ISSN (w poniższym przykładzie 0137-8929), na ogół nie ma też numeru ISBN.

<Product>
 <RecordReference>fdb8fa072be774d97a97</RecordReference>
 <DescriptiveDetail>
  <ProductComposition>00</ProductComposition> <!-- zawsze: samodzielny produkt -->
  <ProductForm>EA</ProductForm> <!-- e-book -->
  <Collection>
   <CollectionType>10</CollectionType> <!-- zawsze: kolekcja wydawnictwa -->
   <CollectionIdentifier>
    <CollectionIDType>02</CollectionIDType>
    <IDValue>0137-8929</IDValue>
   </CollectionIdentifier>
   <TitleDetail>
    <TitleType>01</TitleType> <!-- tytuł -->
    <TitleElement>
     <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel> <!-- kolekcja -->
     <PartNumber>10/2014</PartNumber>
     <TitleText>Wiedza i Życie</TitleText>
    </TitleElement>
   </TitleDetail>
  </Collection>
  <TitleDetail>
   <TitleType>01</TitleType> <!-- tytuł -->
   <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel> <!-- produkt -->
    <TitleText language="pol">Wiedza i życie 10/2014</TitleText>
   </TitleElement>
  </TitleDetail>
  <TitleDetail>
   <TitleType>10</TitleType> <!-- tytuł wydawcy -->
   <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel> <!-- produkt -->
    <TitleText>WIEDZIA I ŻYCIE 10/2014</TitleText>
   </TitleElement>
  </TitleDetail>
 </DescriptiveDetail>
</Product>

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl