Serie wydawnicze

Serie wydawnicze są opisywane w podobny sposób co tytuł, zawarte są jednak w tagu Collection Struktura jest dosyć zawiła, ale wszystkie wartości są sztywne, więc nie powinno być problemu z odczytaniem informacji. Oprócz nazwy serii może zostać również podany numer wewnątrz serii, jeśli seria jest numerowana. Książka może należeć do kilku serii, wtedy tag Collection występuje kilkukrotnie.

<Product>
 <DescriptiveDetail>
  <Collection>
   <CollectionType>10</CollectionType> <!-- zawsze: kolekcja wydawnictwa -->
   <TitleDetail>
    <TitleType>01</TitleType> <!-- tytuł -->
    <TitleElement>
     <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel> <!-- kolekcja -->
     <PartNumber>2</PartNumber>
     <TitleText>Lektury szkolne</TitleText>
    </TitleElement>
   </TitleDetail>
  </Collection>
  <Collection>
   <CollectionType>10</CollectionType> <!-- zawsze: kolekcja wydawnictwa -->
   <TitleDetail>
    <TitleType>01</TitleType> <!-- tytuł -->
    <TitleElement>
     <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel> <!-- kolekcja -->
     <PartNumber>1</PartNumber>
     <TitleText>Dla Bystrzaków</TitleText>
    </TitleElement>
   </TitleDetail>
  </Collection>
  <TitleDetail>
   <TitleType>01</TitleType> <!-- tytuł -->
   <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel> <!-- produkt -->
    <TitleText language="pol">Nielegalni</TitleText>
   </TitleElement>
  </TitleDetail>
 </DescriptiveDetail>
</Product>

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl