Informacje o wydawcy

W rekordzie znajduje się oczywiście nazwa wydawnictwa. Wydawca może określić też imprint oraz miasto, w którym została wydana ksiażka. Z imprintem mamy do czynienia wtedy, gdy książki są wydawane pod różnymi markami, pula ISBN jest jednak wspólna. Jeśli wydawnictwo uzupełnia nazwę imprintu, to powinna być ona traktowana jako nazwa wydawnictwa przy prezentacji książki klientowi końcowemu.

<Product>
 <PublishingDetail>
  <Imprint>
   <ImprintName>National Geographic</ImprintName>
  </Imprint>
  <Publisher>
   <PublishingRole>01</PublishingRole>
   <PublisherIdentifier>
    <PublisherIDType>01</PublisherIDType>
    <IDTypeName>ElibriPublisherCode</IDTypeName>
    <IDValue>14</IDValue>
   </PublisherIdentifier>
   <PublisherName>G+J Gruner+Jahr Polska</PublisherName>
  </Publisher>
 </PublishingDetail>
</Product>

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl