Zwracane błędy

W przypadku wystąpienia błędu system zwraca prostego xml-a z kodem i komunikatem błędu, np.:

<error id="1000">
  <message>Invalid login or password</message>
</error>

Możliwe błędy to:

404 Not found Żądany produkt nie został znaleziony
403 Forbidden Produkt istnieje w bazie danych, ale nie masz do niego dostępu
500 Internal Server Error Wystąpił nieoczekiwany błąd, proszę próbować ponownie.
1000 Invalid login or password Niewłaściwy login lub hasło
1001 Queue does not exist Kolejka nie istnieje

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl