Nasze usługi

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia indywidualne dla klientów zainteresowanych możliwościami Zecera, czyli naszego systemu do konwersji oraz składu e-booków.

Pokazujemy, jak wpisać w workflow firmy funkcjonalności Systemu Metadanych eLibri oraz pomagamy z implementacją Onixa i Themy. Występujemy na konferencjach i popularyzujemy wiedzę o standardach wydawniczych, rynku e-booków, a także o dostępności treści dla osób z niepełnosprawnościami.

Nawet o standaryzacji, czy automatyzacji procesów opowiadamy w ciekawy sposób, po prostu znamy się na metadanych i formatach.

Chętnie dzielimy się doświadczeniami i wiedzą. Należymy do EDItEURa i wiemy, co się dzieje na światowych rynkach książki, jesteśmy na bieżąco z technologią i trendami.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl