Wymiary produktu

Następujące atrybuty są udostępniane: wysokość, szerokość, grubość oraz masę produktu. Pierwsze trzy podajemy zawsze w milimetrach, masę w gramach. W przypadku map eksportujemy również jej skalę w tagu MapScale

<Product>
 <DescriptiveDetail>
  <Measure>
   <MeasureType>01</MeasureType> <!-- wysokość -->
   <Measurement>195</Measurement>
   <MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode>
  </Measure>
  <Measure>
   <MeasureType>02</MeasureType> <!-- szerokość -->
   <Measurement>125</Measurement>
   <MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode>
  </Measure>
  <Measure>
   <MeasureType>03</MeasureType> <!-- grubość -->
   <Measurement>20</Measurement>
   <MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode>
  </Measure>
  <Measure>
   <MeasureType>08</MeasureType> <!-- masa -->
   <Measurement>90</Measurement>
   <MeasureUnitCode>gr</MeasureUnitCode>
  </Measure>
  <MapScale>50000</MapScale>
 </DescriptiveDetail>
</Product>

MeasureType może przyjmować wartości:

Wartość Opis
01
(HEIGHT)
wysokość
02
(WIDTH)
szerokość
03
(THICKNESS)
grubość
08
(WEIGHT)
masa

Ilość stron, czas trwania nagrania

Dodatkowo każdy produkt może mieć kilka dodatkowych atrybutów: czas trwania (tylko audiobook, w minutach), ilość stron, ilość ilustracji.

Poniżej przykład dla książki (ilość stron i ilustracji)

<Product>
 <DescriptiveDetail>
  <Extent>
   <ExtentType>00</ExtentType> <!-- ilość stron -->
   <ExtentValue>150</ExtentValue>
   <ExtentUnit>03</ExtentUnit> <!-- strony -->
  </Extent>
  <NumberOfIllustrations>12</NumberOfIllustrations>
 </DescriptiveDetail>
</Product>

I przykład dla audiobook-a, z czasem trwania nagrania:

<Product>
 <DescriptiveDetail>
  <Extent>
   <ExtentType>09</ExtentType> <!-- czas trwania -->
   <ExtentValue>340</ExtentValue>
   <ExtentUnit>05</ExtentUnit> <!-- minuty -->
  </Extent>
 </DescriptiveDetail>
</Product>

ExtentType może przyjmować wartości:

Wartość Opis
00
(PAGE_COUNT)
ilość stron
09
(DURATION)
czas trwania
22
(FILE_SIZE)
rozmiar pliku

Jednostki są wyrażone w jednostkach podanych w ExtentUnit:

Wartość Opis
03
(PAGES)
strony
05
(MINUTES)
minuty
19
(MEGABYTES)
megabajty

Wiek czytelnika

Zarówno wiek 'od', jak i wiek 'do' są opcjonalne.

<Product>
 <DescriptiveDetail>
  <AudienceRange>
   <AudienceRangeQualifier>18</AudienceRangeQualifier> <!-- zawsze: wiek czytelnika -->
   <AudienceRangePrecision>03</AudienceRangePrecision> <!-- od -->
   <AudienceRangeValue>7</AudienceRangeValue>
  </AudienceRange>
  <AudienceRange>
   <AudienceRangeQualifier>18</AudienceRangeQualifier> <!-- zawsze: wiek czytelnika -->
   <AudienceRangePrecision>04</AudienceRangePrecision> <!-- do -->
   <AudienceRangeValue>10</AudienceRangeValue>
  </AudienceRange>
 </DescriptiveDetail>
</Product>

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl