Wgrywanie produktów przez API

Umożliwiamy Państwu również automatyczne zakładanie w elibri rekordów poprzez API. Autentyfikacja następuje poprzez poprzez digest authentication.

POST
/api/upload/
Wgranie informacji o jednym produkcie

W treści żądania proszę umieścić metadane w formacie ONIX. W jednym żądaniu można wysłać dane tylko jednego tytułu. Proszę zwrócić też uwagę, że na końcu adresu jest '/'

Jeśli produkt został dodany do bazy, to odpowiedź ma kod htttp 201, a przykładowa odpowiedź to:

{ "message":"Produkt został dodany do bazy danych",
  "url":"https://www.elibri.com.pl/publishers/446172282/products/916350536",
  "record_reference":"c4e206832a24ac606d7f"}

Jeśli rekord został zauktualizowany, to serwera zwraca kod 200:

{ "message":"Dane zostały uaktualnione",
  "url":"https://www.elibri.com.pl/publishers/446172282/products/916350537",
  "record_reference":"5df565c590f952962404"}

Jeśli przekazane dane są błędne, system zwraca kod 422 oraz informację o błędach:

{"message":"Wystąpiły błędy podczas walidacji - proszę nie wprowadzać tytułu oryginału, jeśli jest taki sam jak polski tytuł"}

Przykład wywołania w curl-u:

curl -i -k --digest -u $PUBLISHER_ID:$UPLOAD_PASSWORD -X POST \
-d @onix.xml https://www.elibri.com.pl/api/upload/

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl