Opis wydania

System elibri pozwala na dodatkowe opisanie typu wydania w EditionType, możliwe są następujące wartości:

Wartość Opis
LTE
(LARGE_TYPE_EDITION)
edycja z powiększoną czcionką
CRI
(CRITICAL_EDITION)
wydanie krytyczne (z komentarzem)
BLL
(BILINGUAL_EDITION)
wydanie dwujęzyczne
FAC
(FACSIMILE_EDITION)
reprint
Dodatkowo można określić numer wydania w EditionStatement:

<Product>
  <DescriptiveDetail>
    <EditionType>LTE</EditionType>  <!-- edycja z powiększoną czcionką -->
    <EditionStatement>wyd. 3, poprawione</EditionStatement>
  </DescriptiveDetail>
</Product>

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl