Tech­no­lo­giczne wspar­cie dla rynku książki

Zapew­niamy prze­pływ infor­ma­cji mię­dzy wydaw­cami, dys­try­bu­to­rami i księ­gar­niami o książ­kach dostęp­nych na rynku.

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych i wspar­ciu sprze­daży.

Przy­go­to­wu­jemy e-booki, zabez­pie­czamy je i kon­tro­lu­jemy trans­ak­cje online.

Dajemy wydaw­com kon­trolę nad dys­try­bu­cją infor­ma­cji o książce, uła­twiamy two­rze­nie ofert han­dlo­wych.


Elibri dla wydawcy
Elibri dla dystrybutora / sklepu

Sys­tem Meta­da­nych Eli­bri

Sys­tem Meta­da­nych Eli­bri to pod­sta­wowe narzę­dzie pracy wydaw­ców.
Dzięki funk­cjo­nal­nej bazie ksią­żek łatwo możesz kon­tro­lo­wać prze­pływ infor­ma­cji.

Kartoteka produktów
Przechowywanie plików
Wymiana danych
Dystrybucja cyfrowa
Watermarkowanie
Podglądy książek
Skład e-booków
Oferty handlowe

Nasze narzę­dzia dla dys­try­bu­to­rów / skle­pów

W eli­bri znaj­dziesz infor­ma­cję zarówno o tytu­łach, które już są na rynku, jak i o zapo­wie­dziach wydaw­ni­czych. W jed­nym miej­scu zgro­ma­dzi­li­śmy wszystko, co potrzebne do pro­mo­cji oraz sprze­daży ksią­żek.
Dane ustan­da­ry­zo­wa­li­śmy, dzięki czemu są przej­rzy­ste i czy­telne.

Nasi klienci
Zaufali nam:

Dla mnie jako Wydawcy, Eli­bri ofe­ruje wspa­niałe roz­wią­za­nie pośred­nic­twa mię­dzy nami a kon­tra­hen­tami.

Raz, że w łatwy spo­sób umoż­li­wia wymianę meta­da­nych – wystar­czy wpro­wa­dzić je w jedno miej­sce. Dwa, jest pew­nego rodzaju gwa­ran­tem i wery­fi­ka­to­rem do roz­li­czeń i prze­ka­zy­wa­nia zabez­pie­czo­nych pli­ków, co w wypadku zawie­szo­nej w prze­strzeni sprze­daży wydań elek­tro­nicz­nych, jest nie­zwy­kle istotne. Trzy wresz­cie, ofe­ruje naprawdę realne wspar­cie we współ­pracy i tech­niczne i wdro­że­niowe. Ser­decz­nie pole­cam!

Paweł Zatorski
Specjalista ds. wydań elektronicznych, SIW ZNAK

Z firmą Eli­bri współ­pra­cuję nie­mal od samego początku. Uwa­żam, że to świetny pomysł na miej­sce sku­pia­jące ofertę han­dlową więk­szo­ści wydaw­ców na rynku i ich wza­jemną współ­pracę.

Eli­bri umoż­li­wia każ­demu wydawcy bez­pieczne prze­cho­wy­wa­nia pli­ków, aktu­ali­za­cję kata­logu i prze­sy­ła­nie danych do wybra­nej grupy part­ne­rów. Jest też moż­li­wość gene­ro­wa­nia rapor­tów sprze­daży, wysta­wia­nie fak­tur i co naj­waż­niej­sze zabez­pie­cza­nia pli­ków. Z łatwo­ścią gene­ruję raporty sprze­daży dla naszych kon­tra­hen­tów, usta­wiam ceny pro­mo­cyjne. Sys­tem eli­bri jest pro­sty, intu­icyjny, łatwy w obsłu­dze i nie­za­wodny. Firma ofe­ruje także usługi kon­wer­sji pli­ków, zawsze spraw­nie i bez zarzu­tów.

I jesz­cze jedno – w każ­dej chwili można liczyć na wspar­cie od załogi eli­bri, szybką i fachową pomoc w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów

Małgorzata Józwiak
kierowniczka działu dystrybucji cyfrowej w Dressler Dublin sp. z o.o.

Poja­wie­nie się kil­ka­na­ście lat temu Eli­bri i ich roz­wią­zań sta­no­wiło prze­łom we współ­pracy z klien­tami na rynku książki. Sys­tem ofe­ro­wany przez Eli­bri bar­dzo uspraw­nił codzienną pracę dzia­łów han­dlo­wego oraz mar­ke­tingu na polu wymiany danych i pli­ków. Bez tej usługi dziś już trudno wyobra­zić sobie powrót do poprzed­nich form komu­ni­ka­cji z klien­tami.

Dodat­kowe moż­li­wo­ści, jakie otrzy­mu­jemy dzięki współ­pracy Eli­bri z Plat­forma Dys­try­bu­cyjną Wydaw­ców pozwa­lają nam na sprze­daż naszych tre­ści elek­tro­nicz­nych bez ogra­ni­czeń i bez anga­żo­wa­nia dodat­ko­wych sił, które byłyby konieczne bez tego roz­wią­za­nia.

Od początku jeste­śmy klien­tem ofe­ro­wa­nych przez Eli­bri usług i z całą pew­no­ścią pozo­sta­niemy na stałe przy tej współ­pracy.

Anna Gajewska
Dyrektor Handlowy, Wiceprezes Zarządu Prószyński Media Sp. z o.o.

Audio­teka jest odbiorcą danych jakie Eli­bri, we współ­pracy z wydaw­cami, przy­go­to­wuje. Można zatem powie­dzieć, ze jeste­smy bene­fi­cjen­tem pracy i wysiłku wło­żo­nego w przy­go­to­wa­nie tych danych w taki spo­sób by można było z nich wygod­nie i popraw­nie korzy­stać.

A korzy­stamy z tych danych codzien­nie i jeste­śmy bar­dzo zado­wo­leni z tej współ­pracy.

Arkadiusz Seidler
CEO Audioteka

Wydaw­nic­two Nasza Księ­gar­nia współ­pra­cuje z Eli­bri od kil­ku­na­stu już lat.

Współ­praca, która na początku zakła­dała mniej­sze pro­jekty, szybko sku­piła się na dzia­ła­niu, które oka­zało się pod­sta­wo­wym roz­wią­za­niem infor­ma­tycz­nym, zapew­nia­ją­cym wydaw­nic­twu sprawną, pro­stą w obsłu­dze i co naj­waż­niej­sze – bar­dzo szybką – wymianę na rynku infor­ma­cji o ofer­cie Naszej Księ­garni.

Nie mam wąt­pli­wo­ści, że w szer­szym uję­ciu i z per­spek­tywy lat, dzięki Eli­bri Wydaw­nic­two Nasza Księ­gar­nia zyskało moż­li­wość spraw­nej współ­pracy z kon­tra­hen­tami. Że dzi­siej­sza pozy­cja na rynku wydaw­nic­twa, to też w dużej czę­ści zasługa pod­ję­cia kie­dyś dobrej decy­zji o nawią­za­niu kon­tak­tów biz­ne­so­wych z Eli­bri.

Marek Dobrowolski
Wiceprezes ds. handlowych w Wydawnictwie Nasza Księgarnia

Eli­bri to abso­lutny pio­nier oraz lider na pol­skim rynku w wymia­nie danych o książ­kach. Funk­cjo­nal­no­ści które ofe­rują są odpo­wie­dzią na cią­gle zmie­nia­jące się potrzeby Klien­tów. Wydawca, który raz sko­rzy­sta z mecha­ni­zmów ofe­ro­wa­nych przez Eli­bri zyskuje cał­kiem inny stan­dard codzien­nej pracy. To wła­śnie ta firma, popro­szona przez grupę Wydaw­ców w 2012 roku o pomoc, stwo­rzyła sys­tem dys­try­bu­cyjny PDW. Dziś korzy­sta z niego kil­ku­dzie­się­ciu naj­więk­szych Wydaw­ców i za jego pomocą sprze­daje swoje publi­ka­cje na całym świe­cie.

Adam Nowicki
Prezes Zarządu PDW
Baner informujący o korzystaniu przez firmę Elibri z funduszy unijnych

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl