Kategorie

W dostarczanych przez nas plikach ONIX mogą być zawarte kategorie Thema, kategorie własne wydawnictwa, a także słowa kluczowe (SubjectSchemeIdentifier):

Wartość Opis
20
(KEYWORDS)
słowa kluczowe
24
(PROPRIETARY)
własnościowy
93
(THEMA)
Kategoria Thema
94
(THEMA_PLACE_QUALIFIER)
Thema - kwantyfikator miejsca
95
(THEMA_LANGUAGE_QUALIFIER)
Thema - kwantyfikator języka
96
(THEMA_TIME_PERIOD_QUALIFIER)
Thema - kwantyfikator czasowy
97
(THEMA_EDUCATIONAL_PURPOSE_QUALIFIER)
Thema - kwantyfikator edukacyjny
98
(THEMA_SPECIAL_INTEREST_QUALIFIER)
Thema - kwantyfikator grupy docelowej
99
(THEMA_STYLE_QUALIFIER)
Thema - kwantyfikator stylu

Oto przykład reprezentacji kategorii:

<Product>
 <DescriptiveDetail>
  <Subject>
   <SubjectSchemeIdentifier>93</SubjectSchemeIdentifier> <!-- Kategoria Thema -->
   <SubjectSchemeVersion>1.5</SubjectSchemeVersion>
   <SubjectCode>JWCM</SubjectCode>
   <SubjectHeadingText>
    Społeczeństwo i nauki społeczne / Działania
    wojenne i obronność / Siły zbrojne /
    Lotnictwo wojskowe i wojna w powietrzu
   </SubjectHeadingText>
  </Subject>
  <Subject>
   <SubjectSchemeIdentifier>94</SubjectSchemeIdentifier> <!-- Thema - kwantyfikator miejsca -->
   <SubjectSchemeVersion>1.5</SubjectSchemeVersion>
   <SubjectCode>1DTP</SubjectCode>
   <SubjectHeadingText>
    Kwalifikatory geograficzne /
    Europa / Europa Wschodnia / Polska
   </SubjectHeadingText>
  </Subject>
  <Subject>
   <SubjectSchemeIdentifier>96</SubjectSchemeIdentifier> <!-- Thema - kwantyfikator czasowy -->
   <SubjectSchemeVersion>1.5</SubjectSchemeVersion>
   <SubjectCode>3MPBGH</SubjectCode>
   <SubjectHeadingText>
    Kwalifikatory chronologiczne / od ok. 1500 do
    dzisiaj / XX wiek (ok. 1900–1999) / 1. poł.
    XX wieku (ok. 1900–1950) / Dwudziestolecie
    międzywojenne (ok. 1919–1939) / ok. 1920–1929
   </SubjectHeadingText>
  </Subject>
  <Subject>
   <SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier> <!-- własnościowy -->
   <SubjectSchemeName>GREG</SubjectSchemeName>
   <SubjectCode>191</SubjectCode>
   <SubjectHeadingText>Beletrystyka: Horror</SubjectHeadingText>
  </Subject>
  <Subject>
   <SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier> <!-- słowa kluczowe -->
   <SubjectHeadingText language="pol">wojna; Europa wschodnia</SubjectHeadingText>
  </Subject>
 </DescriptiveDetail>
</Product>

Na stronie elibri jest dostępna przeglądarka kategorii Thema, można też pobrać przykłady kategoryzacji książek,

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl