Biblioteka w ruby

Udostępniamy trzy gemy zależne od siebie. Jeśli używasz bundlera, wystarczy je dodać do Gemfile:

elibri_onix_dict Biblioteka zawiera informacje o stałych używanych przez elibri
elibri_onix Biblioteka do parsowania ONIX-a. Warto spojrzeć do katalogu test, w których są testy na przykładach publikowanych na tej stronie. Polecamy, żeby pisanie własnej biblioteki rozpocząć od napisania podobnych testów.
elibri_api_client Komunikacja z serwerem elibri.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl