Identyfikatory rekordu

Każdy rekord w ONIX-ie posiada wewnętrzny identyfikator, który jest dowolnym ciągiem znaków, i jest przekazywany w tagu RecordReference. Gwarantowana jest jego niezmienność.

Oprócz tego każdy produkt może posiadać numer ISBN, EAN oraz jeden lub więcej identyfikatorów dostawców (np. numer w bazie hurtowni) Tutaj już nie ma gwarancji niezmienności, choć jest to bardzo rzadka sytuacja (np. wydrukowany został jednak inny numer ISBN na okładce, i wydawcnictwo zmienia wpis w systemie)

<Product>
 <RecordReference>fdb8fa072be774d97a97</RecordReference>
 <NotificationType>03</NotificationType> <!-- powiadomienie o publikacji -->
 <ProductIdentifier>
  <ProductIDType>15</ProductIDType> <!-- ISBN-13 -->
  <IDValue>9788324799992</IDValue>
 </ProductIdentifier>
 <ProductIdentifier>
  <ProductIDType>03</ProductIDType> <!-- EAN -->
  <IDValue>9788324788882</IDValue>
 </ProductIdentifier>
 <DescriptiveDetail>
  <ProductComposition>00</ProductComposition> <!-- zawsze: samodzielny produkt -->
  <ProductForm>BA</ProductForm> <!-- książka -->
  <TitleDetail>
   <TitleType>01</TitleType> <!-- tytuł -->
   <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel> <!-- produkt -->
    <TitleText language="pol">Nielegalni</TitleText>
   </TitleElement>
  </TitleDetail>
 </DescriptiveDetail>
 <PublishingDetail>
  <Publisher>
   <PublishingRole>01</PublishingRole>
   <PublisherIdentifier>
    <PublisherIDType>01</PublisherIDType>
    <IDTypeName>ElibriPublisherCode</IDTypeName>
    <IDValue>11</IDValue>
   </PublisherIdentifier>
   <PublisherName>GREG</PublisherName>
  </Publisher>
  <CityOfPublication>Warszawa</CityOfPublication>
  <PublishingStatus>04</PublishingStatus> <!-- w sprzedaży -->
  <SalesRights>
   <SalesRightsType>01</SalesRightsType> <!-- zawsze: Produkt dopuszczony do sprzedaży w wymienionych krajach lub terytoriach -->
   <Territory>
    <RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
   </Territory>
  </SalesRights>
 </PublishingDetail>
 <ProductSupply>
  <SupplyDetail>
   <Supplier>
    <SupplierRole>01</SupplierRole> <!-- sprzedaż wydawnictwa do detalu -->
    <SupplierIdentifier>
     <SupplierIDType>23</SupplierIDType> <!-- zawsze: Numer NIP -->
     <IDValue>PL6782821670</IDValue>
    </SupplierIdentifier>
    <SupplierName>GREG</SupplierName>
   </Supplier>
   <ProductAvailability>99</ProductAvailability> <!-- skontaktuj się z dostawcą -->
   <Price>
    <PriceType>02</PriceType> <!-- zawsze: sugerowana cena detaliczna brutto -->
    <PriceAmount>12.99</PriceAmount>
    <Tax>
     <TaxType>01</TaxType> <!-- zawsze: vat -->
     <TaxRatePercent>5</TaxRatePercent>
    </Tax>
    <CurrencyCode>PLN</CurrencyCode>
   </Price>
  </SupplyDetail>
 </ProductSupply>
</Product>

Pole ProductIDType może przyjąć następujące wartości:

Wartość Opis
01
(PROPRIETARY)
wewnętrzny identyfikator
03
(EAN)
EAN
15
(ISBN13)
ISBN-13
06
(DOI)
DOI

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl