19 lutego 2022

Nowa strona, pandemiczna izolacja oraz chęć dzielenia się wiedzą sprawiły, że postanowiliśmy spróbować pisać o tym, co nas interesuje w branży wydawniczej. Pokażemy na przykładach, jak lepiej korzystać z Systemu Metadanych elibri i co można zrobić, by lepiej pozycjonować książki. Postaramy się opowiedzieć o formatach e-booków i o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl