Nasze usługi

Kartoteka produktów

Stworzona przez Elibri, w oparciu o doświadczenia wydawców i dystrybutorów, kartoteka produktów pozwala w usystematyzowany, zestandaryzowany sposób klasyfikować i opisać produkcję wydawniczą. Uzupełnienie prostych pól danych, na wybranym przez wydawcę poziomie szczegółowości jest najprostszym sposobem tworzenia pełnej, szybkiej i łatwo przeszukiwanej informacji o książce. Informacji, którą bez problemu przekażesz różnym podmiotom działającym na rynku książki.

Zyskaj pełną kontrolę nad kompletnością, poprawnością i terminem dostępności informacji o książkach. Dzięki kartotece produktów możesz szybko i wygodnie:

  • tworzyć i przeszukiwać bazę informacji
  • automatycznie eksportować dane
  • archiwizować pliki
  • generować oferty handlowe
  • zapisywać informacje w międzynarodowym standardzie ONIX

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl