Tytuł projektu: Opracowanie nowego projektu wzorniczego dla usługi tworzenia i udostępniania e-booków w formacie odpowiednim dla osób z niepełnosprawnościami.

Cele projektu: projektu to rozwój Spółki Elibri przez opracowanie nowego projektu wzorniczego dla wdrożenia ulepszonej usługi tworzenia i udostępniania e-booków. Znaczące ulepszenie będzie możliwe dzięki wsparciu usługowego nowym systemem informatycznym obejmującym edytor e-booków oraz aplikację do ich czytania obsługujące format ePUB3 odpowiedni dla osób z niepełnosprawnościami.

Planowane efekty projektu dla działalności Spółki to:

  • wzrost konkurencyjności oferty (dzięki zwiększeniu dostępności e-booków dla osób z niepełnosprawnościami)
  • poszerzenie rynków zbytu i oferty (dzięki osiągnięciu statusu lidera rynku w zakresie „dostępnych” e-booków)
  • wzrost przychodów ze sprzedaży (dzięki poszerzeniu zbytu na rosnącym rynku e-booków).

Wartość projektu brutto: 495 690.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 337 450.00 PLN.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl