Nasze usługi

Metadane

Elibri wprowadziło ONIX for Books 3.0. ONIX to międzynarodowy standard opisu publikacji i produktów wydawniczych służący do automatycznej wymiany informacji o publikacjach. ONIX (ONline Information eXchange) jest to specyfikacja opracowana przez konsorcjum EDItEUR stanowiąca podstawę automatycznej komunikacji server-to-server.

Stosowanie standardu daje gwarancję sporządzania prawidłowych i zestandaryzowanych opisów publikacji, zgodnych z międzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi wymiany metadanych.

Rozdrobnienie i wzrost podaży na rynku wydawniczym, konieczność spójnej identyfikacji pomiędzy różnymi formami produktowymi oraz zróżnicowane kanały dystrybucji powodują, że jednoznaczna identyfikacja publikacji jest niezbędna. Brak metadanych lub wadliwe opisy ograniczają możliwość działania sieci dystrybucji, sieci bibliotecznych czy wyszukiwarek internetowych oraz uniemożliwiają czytelnikowi dotarcie do poszukiwanego produktu.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl