Nasze usługi

Podglądy książek

Korzystając z Systemu Metadanych Elibri masz możliwość udostępnienia fragmentu swojej książki w dowolnym miejscu, także na własnej stronie internetowej czy w sklepie.

Wystarczy, że podczas uzupełniania metadanych wgrasz fragment książki w formacie PDF, a system automatycznie przekonwertuje go w interaktywną prezentację.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl