Tryb testowy

W celu przeprowadzenia testów integracji z Elibri mogą Państwo otrzymać dostęp testowy do oferty jednego z wydawnictw, które wyrazi na to zgodę. API testowe działa dokładnie tak samo, jak API produkcyjne, tyle tylko, że watermarkowana i dostarczona zostanie przypadkowo wybrana lektura szkolna na wolnej licencji. Możliwe jest zgłoszenie tylko jednej transakcji na minutę.

W trybie testowym możemy znieść konieczność zachowania odstępu 7 dni pomiędzy kolejnymi wywołaniami metody retry.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl