Udostępnianie plików master

Niektórzy wydawcy chcą przekazywać dystrybutorom pliki master. Dla plików master tworzymy oddzielne konta w naszym systemie. Można w nich rejestrować transakcje, jeśli jest taka potrzeba, ale żadne pliki nie są dostarczane - rejestrowanie transakcji służy jedynie celom rozliczeniowym. Do pobrania dostępne są pliki książek available_files i soon_available_files (o ile tylko pliki zostały wgrane).

Pliki książki można pobrać tylko raz dziennie, blokadę można jednak ręcznie w każdej chwili usunąć w panelu Elibri.

GET
https://www.elibri.com.pl/watermarking/get_master
Pobierz plik master
Trzeba przekazać następujące parametry:
record_reference
record reference produktu
format
format pliku (epub, mobi, pdf, mp3_in_zip, mp3_in_lpf)
stamp
Liczba sekund, która upłynęła od 1 stycznia 1970 roku (ruby: Time.now.to_i, php: time())
sig
Podpis zlecenia, obliczany tak samo, jak w przypadku metody watermark
token
Publiczny token dostarczony przez Elibri

Jeśli żądanie zostaie przyjęte, to serwer zwraca status 200, a w treści odpowiedzi znajduje się zawartość pliku. Przed wysłaniem pliku może nastąpić przekierowanie (http redirect).

W przypadku błędu, zwracane są następujące statusy HTTP:

400
zostały podane błędne parametry
401
został podany nieprawidłowy token publiczny, lub parametr sig jest błędny
408
parametr stamp jest błędny (różnica większa, niż 60 sekund)
403
książka dla podanego record reference nie została znaleziona lub książka nie istnieje w wybranym formacie

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl