Historia zmian

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o zmianach technicznych lub nowych funkcjonalnościach, to proszę się zapisać do stworzonej przez nas listy mailingowej elibri-announcements@groups.io. W tym celu proszę wysłać pusty e-mail na adres elibri-announcements+subscribe@groups.io

27. marzec 2013
Dodana informacja o pingu zwrotnym
29. kwiecień 2013
Dodany opcjonalny parametr low_priority przy watermark, deliver i retry
16. maj 2013
W przypadku drugiego i kolejnych wywołań deliver dla istniejącej transakcji jest zwracany kod HTTP 202.
7. luty 2014
Dodanie możliwości pobieranie opisu promocji poprzez API
16. czerwiec 2015
Informacje o watermarkowaniu audiobooków, parametr delivery_form jest ignorowany i został usunięty z dokumentacji
14. maja 2020
Dodana możliwość dostarczenia linków do zwatermarkowanych plików.
24. czerwca 2022
Dodany link do statusu plików
28. grudnia 2023
Usunięta informacja o wyborze serwera transakcyjnego, HA jest teraz osiągane na poziomie infrastruktury.
16. luty 2024
Dodany został nowy format audiobooka: mp3_in_lpf

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl