Ping zwrotny

Po zakończeniu watermarkowania plików serwer odbiorcy jest informowany o tym fakcie przy użyciu protokołu HTTP (metoda POST), pod wkazany przez odbiorcę URL. Przekazywane są następujące parametry:

trans_id
identyfikator transakcji
sig
sygnatura pozwalająca sprawdzić autentyczność requestu
file_url
link do pliku (tylko w przypadku audiobooków)
pdf_link, epub_link, mobi_link
linki do plików (tylko zlecone formaty, jeśli wybrali Państwo dostarczanie linków do pliku zamiast odbioru plików z S3)

Sygnatura sig jest obliczana za pomocą algorytmu HMAC (trans_id jest kluczem, secret podpisywaną wartością)

Przykład w ruby:

sig = CGI.escape(Base64.encode64(OpenSSL::HMAC.digest('sha1', trans_id, secret)).strip)

Przykład w php:

$hmac = hash_hmac("sha1", $this->secret, $trans_id, true);
$sig = rawurlencode(base64_encode($hmac));

Ze względu na rozproszoną architekturę Elibri może się zdarzyć, że dla jednej transakcji zostanie dostarczona więcej niż jedna informacja o jej zakończeniu. Serwer odbiorcy powinien potrafić poprawnie obsłużyć taką sytuację.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl