Ping zwrotny

Po zakończeniu watermarkowania plików serwer odbiorcy jest informowany o tym fakcie przy użyciu protokołu HTTP (metoda POST), pod wskazany przez odbiorcę URL. W pingu dostarczamy Państwu bezpieczne linki do pobrania zawatermarkowanych plików, które mogą Państwo przekazać klientom. Parametry tego żądania będą wyglądały następująco:

trans_id
identyfikator transakcji
sig
sygnatura pozwalająca sprawdzić autentyczność żądania
pdf_link, epub_link, mobi_link, mp3_in_zip_link, mp3_in_lpf_link
linki do plików - dla zleconych formatów, z wyjątkiem mp3_in_zip_link, który jest również obecny w przypadku formatu mp3_in_lpf. Link przekazywany w parametrze mp3_in_lpf_link pobiera plik z rozszerzeniem lpf, za to link w mp3_in_zip_link pobiera plik zip. Oprócz innego rozszerzenia pliki są binarnie identyczne. Rozszerzenie lpf nie jest powszechnie rozpoznawane, więc dobrze jest zaoferować klientowi pobranie pliku z rozszerzeniem zip.
status_link
link do statusu plików, gdzie można sprawdzić czy pliki są gotowe do pobrania

Obliczanie sygnatury

Sygnatura sig jest obliczana za pomocą algorytmu HMAC (trans_id jest kluczem, secret podpisywaną wartością)

Przykład w ruby:

sig = CGI.escape(Base64.encode64(OpenSSL::HMAC.digest('sha1', trans_id, secret)).strip)

Przykład w php:

$hmac = hash_hmac("sha1", $this->secret, $trans_id, true);
$sig = rawurlencode(base64_encode($hmac));

Wielokrotne dostarczenie

Ze względu na rozproszoną architekturę Elibri może się zdarzyć, że dla jednej transakcji zostanie dostarczona więcej niż jedna informacja o jej zakończeniu. Serwer odbiorcy powinien potrafić poprawnie obsłużyć taką sytuację.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl