19 lutego 2022
O czym będzie blog Elibri?

W naszym blogu będziemy krótko i na temat poka­zy­wać to, co dzieje się w branży wydaw­ni­czej w Polsce i na świe­cie. Oczywiście z perspektywy tego, co nas inte­re­suje i co uważamy za ważne.

Będziemy sta­rać się tłu­ma­czyć, czym są stan­dardy, jak prawidłowo stworzyć metadane i zautomatyzować pracę. Pewnie sporo miejsca poświęcimy dostępności i temu, jak spełnić kryteria WCAG w e-bookach. Być może trochę opowiemy o składaniu e-booków i o tym, jak mapować kategorie. Porozmawiamy z naszymi znajomymi o nowych rozwiązaniach dla rynku książki.

Nie­stety nie znaj­dzie­cie tutaj plo­tek ani infor­ma­cji kadro­wych. Praw­do­po­dob­nie nie dowie­cie się niczego o best­sel­le­rach i auto­rach. Jeśli jednak chcecie zrozumieć, czym tak naprawdę jest ONIX, THEMA, ISBN, ISNI, to zapraszamy.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl