Pobieranie listy podglądów

Plik z informacjami o aktualnie dostępnych podglądach jest dostępny pod adresem:

https://www.elibri.com.pl/all_previews?stamp=:stamp&token=:token&sig=:sig

Parametry :stamp, :token oraz :sig zostały opisane tutaj

Pobrany plik zawiera informację o jednej książce w jednej linii i ma strukturę:

ISBN-13|record_reference|tytuł

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl