Użycie podglądów książek na własnej stronie internetowej

Żeby korzystać z podglądów na swojej stronie należy wstawić na nią jeden plik javascript, i jeden plik css - https://www.elibri.com.pl/graph.css. Ten pierwszy najlepiej na dole przed znacznikiem body, ten drugi najlepiej na górze strony. Skrypt zakłada, że na stronie jest zainstalowane jQuery, oraz że na serwerze jest plik pod adresem /logo-for-elibri.png, które będzie wyświetlane w poglądzie w miejscu logo. Podglądy działają tylko w przeglądarką, które wspierają element canvas.

Adres pliku javascript trzeba skonstruować w jeden z następujących sposobów:

https://www.elibri.com.pl/book.js?rr=:record_reference&stamp=:stamp&token=:token&sig=:sig
https://www.elibri.com.pl/book.js?isbn=:isbn&stamp=:stamp&token=:token&sig=:sig
:token
Publiczny token dostarczony przez Elibri
:stamp
Liczba sekund, która upłynęła od 1 stycznia 1970 roku (ruby: Time.now.to_i, php: time())
:sig

Podpis zlecenia za pomocą algorytmu HMAC (stamp jest kluczem, secret podpisywaną wartością)

Przykład w ruby:

timestamp = Time.now.to_i
hmac = OpenSSL::HMAC.digest('sha1', timestamp.to_s, self.secret)
sig = CGI.escape(Base64.encode64(hmac).strip)

Przykład w php:

$stamp = time();
$hmac = hash_hmac("sha1", $this->secret, $stamp, true);
$sig = rawurlencode(base64_encode($hmac));
:record_reference
Jest to ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący książkę w systemie elibri.
:isbn
ISBN-13 produktu, bez kresek

Skrypt zakłada, że na stronie znajduje się link lub przycisk o id='show-preview' - do niego jest przypisany event, tak że po kliknięciu na ten element zostanie pokazany podgląd.

Masz pyta­nia? Chcesz nawią­zać współ­pracę?

Skon­tak­tuj się z nami!

Znamy się na auto­ma­ty­za­cji i opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów wydaw­ni­czych.
Przy­go­to­wu­jemy roz­wią­za­nia dla kon­kret­nego wydaw­nic­twa.
Co możemy dla Cie­bie zro­bić? Napisz do nas: kon­takt@eli­bri.com.pl