Regulamin - Wirtualne Targi

Targi Książki Wirtualne w Krakowie

Regulamin Wirtualnych Targów Książki (16.08-28.10.2012 r.) towarzyszących 16. Targom Książki w Krakowie

1.    Platforma eLibri (www.elibri.com.pl) należy do i administrowana jest przez firmę eLibri Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grottgera 9a/7, NIP: 521-348-376-9, REGON: 141381607, KRS: 0000306422, zwaną w niniejszym regulaminie „eLibri”.
2.    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.07 do 28.10.2012 r. wyłącznie dla kont zarejestrowanych na potrzeby Wirtualnych Targów Książki, odbywających się w terminie 16. 08. - 28.10 2012 r. organizowanych przez Targi w Krakowie Sp. z o.o.,  zwane w niniejszym regulaminie „Organizatorem”.
3.    Wirtualne Targi  Książki przeznaczone są wyłącznie dla Wystawców 16. Targów Książki w Krakowie odbywających się w terminie 25-28.10.2012 r.
4.    Konto zarejestrowane na potrzeby zgłoszenia publikacji do udziału w Wirtualnych Targach Ksiażki oraz wszelkie wprowadzone dane aktywne są od daty aktywacji do dnia 28.10.2012 r.
5.    „Publikacja”- wszelkie wydawnictwa książkowe, wydawane w ramach działalności Wydawnictwa.
6.    Rejestracja konta w systemie eLibri na potrzeby zgłoszenia publikacji do udziału w Wirtualnych Targach Książki jest całkowicie bezpłatna i nie zobowiązuje użytkownika do kontynuowania współpracy z eLibri po 28.10.2012 r.
7.    Na życzenie użytkownika konto w systemie eLibri może pozostać aktywne po 28.10.2012.
8.    Do utrzymania w eLibri aktywnego konta (po 28.10.2012 r.) niezbędne jest zawarcie odrębnej umowy z eLibri oraz akceptacja cennika usług eLibri.
9.    wprowadzone do systemu eLibri w ramach konta Wirtualnych Targów Książki (16.08. do 28.10. 2012 r.) informacje o publikacjach, zostaną użyte wyłącznie do prezentacji produktów na stronach internetowych Organizatora Wirtualnych Targów Książki.
10.    W celu rejestracji konta Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://www.elibri.com.pl/rejestracja/wirtualne_targi
11.    Informacja o rejestracji konta wraz z danymi o rejestrującym przekazywane są Organizatorowi Wirtualnych Targów Książki, który weryfikuje zgłoszenie.
12.    Użytkownik zarejestrowany w trakcie procesu rejestracji konta oświadcza, w szczególności że:
a.    zapoznał się i zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu,
b.    wyraża zgodę na przetwarzanie przez eLibri oraz Organizatora Wirtualnych Targów Książki danych osobowych, które zostały udostępnione w czasie procesu rejestracji konta lub później w czasie aktualizacji danych,
c.    wyraża zgodę na przekazanie przez eLibri danych na potrzeby Wirtualnych Targów Ksiazki celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej,
d.    posiada prawa i stosowne zezwolenia do wprowadzanych danych,
e.    wprowadzone dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
13.    Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie konta osobom trzecim.
14.    W przypadku zmiany swoich danych Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji danych w systemie.
15.    Konto w systemie eLibri umożliwia wprowadzenie oraz przekazanie na potrzeby Organizatora Wirtualnych Targów Książki w Krakowie opisów publikacji.
16.    Na opis publikacji składa się szereg danych o produkcie, wśród których wyróżnia się dane wymagalne oraz dane niewymagalne.
17.    Do zgłoszenia publikacji do Wirtualnych Targów Książki niezbędne jest uzupełnienie wszystkich danych oznaczonych w systemie jako wymagalne.
18.    Aby zapewnić atrakcyjną prezentację publikacji w ramach Wirtualnych Targów Książki, opis publikacji powinien być uzupełniony z uwzględnieniem wszystkich dostępnych informacji.
19.    eLibri umożliwia dodatkowo wprowadzenie w ramach karty produktu fragmentów publikacji (w formacie .pdf).
20.    Wprowadzone fragmenty publikacji posłużą wyłącznie do prezentacji walorów publikacji w ramach Wirtualnych Targów Książki. Przykładowa prezentacja fragmentu publikacji: http://www.p.elibri.com.pl
21.    W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone do eLibri opisy publikacji naruszają prawa osób trzecich, niniejszy regulamin, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zwyczaje, eLibri zastrzega sobie prawo do niezwłocznej blokady dostępu do opisu.
22.    Zgłoszenia publikacji wprowadzonych do eLibri przekazywane są organizatorowi Wirtualnych Targów Książki, gdzie poddawane są weryfikacji.
23.    Użytkownik informowany jest o procesie weryfikacji odpowiednimi komunikatami wyświetlanymi w eLibri (w panelu użytkownika).
24.    Korzystanie z Systemu odbywa się na ryzyko Użytkownika.
25.    eLibri nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z nieprawidłowym korzystaniem z Systemu, a w szczególności związanych z ujawnieniem hasła lub danych osobowych przez Użytkownika.
26.    Użytkownik może złożyć reklamację na jakość usług świadczonych przez eLibri.
27.    Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej przesłanej na adres kontakt@elibri.com.pl
28.    Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.07.2012 r.
29.    Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
30.    Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w nowym regulaminie.